m

KVKK Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla ALİMAR MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. (“ALİMAR” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
1-Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere, Yönetmelik ve mevzuata uygun olarak Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarını yönetebilmek amaçlarıyla toplanmaktadır.
2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, ALİMAR tarafından aşağıda tahdidi olarak sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:
• ALİMAR’ın yürüttüğü tüm faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
• ALİMAR’ın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
• ALİMAR’ın ve ticari iş/iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
• ALİMAR’ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
• Şirketimizle imzalanmış olan ticari iş/iş sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Paylaşılması
Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, ALİMAR tarafından yukarıda tahdidi olarak sayılan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir.
4- Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ALİMAR’a yazılı olarak başvurabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler ALİMAR tarafından duyurulacaktır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
5- İletişim Bilgileri
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren sitemizde yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.