Güvenlik

GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU:
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile
“Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”
kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla ALİMAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. (“Alimar”) tarafından
hazırlanmıştır.


2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
ve HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ ile KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

Alimar tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme
gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME
AMAÇLARI

Fiziksel Mekân Güvenliğinin
Temini

KİŞİSEL VERİ
KATEGORİSİ

Fiziksel Mekân
Güvenliği

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN
HUKUKİ GEREKÇESİ

İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak, ilgili kamera kaydının
işlenmesi aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.


3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz;

• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

amaçlarıyla, istenilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.


4. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin;
işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işleme amacını ve amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3’ üncü kişileri
öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın 7. Maddesinde öngörülen
şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3’ üncü kişilere yapılan
düzeltme ve silme işlemlerinin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz
edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ ya aykırı olarak
verilerinizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca https://www.alimar.com.tr/ adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru
Formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle Alimar Ticaret Merkezi Uzayçağı Bulvarı 1432. Sok.
No:2/1 06374 Ostim OSB Yenimahalle/ANKARA adresine yazılı olarak veya info@alimar.com.tr
adresine elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.