Çalışan Adayı

1. VERİ SORUMLUSU:
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile
“Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”
kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Alimar Mak.San.ve Tic.A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.


2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
ve HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ ile KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ:
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda
karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME
AMAÇLARI

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİ
KATEGORİSİ

– Kimlik

– İletişim

– Mesleki Deneyim

– Fiziksel Mekan Güvenliği

– Referans Bilgisi

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN
HUKUKİ GEREKÇESİ

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak elden teslim, ilgili
formun doldurulması, elektronik sistem üzerinden alınması, e-posta aracılığıyla otomatik ve
otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:
Kişisel verilerinizin aktarılma amaçları, kategorileri ve hukuki aktarma gerekçeleri aşağıda
sunulmuştur

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA
AMAÇLARI

Aynı Veya Benzer Pozisyonlar İçin Değerlendirilmesi

KİŞİSEL VERİ
KATEGORİSİ

– Kimlik

– İletişim

– Mesleki Deneyim

– Referans Bilgisi

KİŞİSEL VERİ AKTARMANIN
HUKUKİ GEREKÇESİ

Açık Rıza

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, aynı veya benzer pozisyonlar için değerlendirilmek üzere, açık rızan

4. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında, kişisel
verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işleme amacını ve amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3’ üncü kişileri
öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın 7. Maddesinde öngörülen
şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3’ üncü kişilere yapılan
düzeltme ve silme işlemlerinin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz
edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ ya aykırı olarak
verilerinizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca
https://www.alimar.com.tr/ adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurmak ve imzalamak  suretiyle Alimar Ticaret Merkezi Uzayçağı Bulvarı 1432. Sok. No:2/1 06374 Ostim OSB  Yenimahalle/ANKARA adresine yazılı olarak veya info@alimar.com.tr adresine elektronik posta  aracılığıyla iletebilirsiniz.

Kişisel verilerimin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenmesi
hakkında bilgi edindim.

Ad Soyad:                                Tarih / İmza